MG 系列

名稱 作業系統 檔案大小 最後更新
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-10-05
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Windows 10/8.1/7 (32-bit/64-bit) Win 7.1MB 2020-03-02

*Yamaha Steinberg USB 驅動程式

Windows:您必須在您的電腦上安裝驅動程式,以讓它能夠正確識別 MG XU 型號,並且與之交換資料。

Mac:電腦上已安裝標準驅動程式;您無需安裝獨立的驅動程式。

MG Series Brochure

名稱 中文 英文
MG06X/MG06 Owner's Manual [1.9MB]
MG06X/MG06 Owner's Manual [1.2MB] [1.9MB]
MG06X/MG06 Technical Specifications [507KB]
MG10XU_MG10X_MG10 Owner's Manual [4.4MB]
MG10XU_MG10X_MG10 Owner's Manual [3.7MB] [4.4MB]
MG10XU_MG10X_MG10 Precautions [4.2MB]
MG10XU_MG10X_MG10 Precautions [4.2MB] [4.2MB]
MG10XU_MG10X_MG10 Technical Specifications [1.1MB]
MG10XUF Owner's Manual [8.2MB]
MG10XUF Owner's Manual [6.6MB] [8.2MB]
MG12XU_MG12X_MG12 Technical Specifications [400KB]
MG12XUK Owner's Manual [9.7MB]
MG12XUK Owner's Manual [8.6MB] [9.7MB]
MG16XU_MG16X_MG16 Technical Specifications [442KB]
MG20XU/MG20 Technical Specifications [461KB]
MG20XU_MG20_MG16XU_MG16X_MG16_MG12XU_MG12X_MG12 Owner's Manual [5.2MB]
MG20XU_MG20_MG16XU_MG16X_MG16_MG12XU_MG12X_MG12 Owner's Manual [9.6MB] [5.2MB]
名稱 中文 英文
CAD Data (BMS-10A) [17KB]
CAD Data (MG20XU/ MG20/ MG16XU/ MG16X/ MG16/ MG12XU/ MG12XUK/ MG12X/ MG12/ MG10XU/ MG10XUF/ MG10X/ MG10/ MG06X/ MG06) [10MB]
CAD Data (RK-MG12) [9KB]
Data Sheet (MG20XU/ MG20/ MG16XU/ MG16X/ MG16/ MG12XU/ MG12XUK/ MG12X/ MG12/ MG10XU/ MG10XUF/ MG10X/ MG10/ MG06X/ MG06) [21.6MB]
Track Sheet for MG Standard Model (MG20/ MG16/ MG12/ MG10/ MG06) [7MB]
Track Sheet for MG XU Model (MG20XU/ MG16XU/ MG12XU/ MG10XU/ MG06X) [7.9MB]