MSS-9300 系列 Snare Drums 已停產

MSS-9300 SFZ 系列匯集眾多世界頂尖演奏家建議,歷經多年改良。相較於MS-9300 SFZ,此系列鼓深少3吋,反應更快

MSS-9300 系列 Snare Drums 已停產

Yamaha 楓木鼓身旗艦級小鼓。鼓身較 MS-9300 系列短3英吋。